JORF:s policy om vindkraft i Jämtlands län

11 december 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

JORF:s mål i samband med en utbyggnad av vindkraften är att tillse att fågelfaunan skyddas. Föreningen är opartisk vad gäller vindkraften som sådan, även om enskilda medlemmar kan ha personliga åsikter i frågan. JORF:s agerande i vindkraftsfrågor görs endast med avseende på naturvårdsaspekterna, speciellt fågelskyddsfrågorna.

Kunskapsläget om effekterna på fågellivet vid vindkraftutbyggnad är bristfälligt. Främst gäller detta:
– förlust av viktiga häckningsplatser för hänsynskrävande eller hotade arter, samt viktiga rastplatser, födosöksområden och övervintringsområden.
– kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk.
– effekter på fågellivet genom störning, barriäreffekter och habitatförlust

Läs hela dokumentet»