Vindkraftspolicy

Jämtlands läns ornitologiska förenings policy om vindkraft i Jämtlands län

JORF:s mål i samband med en utbyggnad av vindkraften är att tillse att fågelfaunan skyddas. Föreningen är opartisk vad gäller vindkraften som sådan, även om enskilda medlemmar kan ha personliga åsikter i frågan. JORF:s agerande i vindkraftsfrågor görs endast med avseende på naturvårdsaspekterna, speciellt fågelskyddsfrågorna.

Kunskapsläget om effekterna på fågellivet vid vindkraftutbyggnad är bristfälligt. Främst gäller detta:
– förlust av viktiga häckningsplatser för hänsynskrävande eller hotade arter, samt viktiga rastplatser, födosöksområden och övervintringsområden.
– kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk.
– effekter på fågellivet genom störning, barriäreffekter och habitatförlust

JORF anser att

• Fågellivet i Jämtlands län inte är tillräckligt inventerat och kartlagt för att föreningen i nuläget konkret ska kunna peka ut vilka områden som kan byggas ut med vindkraft. Fågelinventeringar är därför nödvändiga i alla områden som är aktuella för vindkraftutbyggnad. Inventeringarna ska omfatta fåglarnas häckningssäsong och viktig flyttningstid.

• En eller flera erkänt fågelkunniga personer/företag måste anlitas för att utreda varje enskild vindkraftsanläggning på uppdrag av exploatören och att exploatören har ansvaret för att arbetet blir riktigt gjort enligt miljöbalken mm. Utredaren/inventeraren ska så långt det är möjligt redovisa fågelarter som finns upptagna på den svenska ”Rödlistan för hotade arter” och Fågeldirektivets ”Annex 1-arter”. Rastplatser och viktiga födosökslokaler samt ev kända flyttstråk skall också redovisas tillsammans med andra miljökonsekvenser i exploatörens miljökonsekvensbeskrivning till remissinstanser och beslutande instanser.

• De enda områden där vindkraften ur naturvårdshänseende är acceptabel är redan hårt kulturpåverkade sådana. Främst menar vi då områden där aktivt skogsbruk bedrivs med hyggen, skogsbilvägar och kraftledningar. Vindkraftutbyggnad bör inte ske i fjällen eller i naturskogar, sumpskogar, myrar och andra för fåglarna värdefulla våtmarker. Stor försiktighet måste iakttas vid vattendrag och sjöar. Vid uppförande av vindkraftverk bör en artspecifik buffertzon hållas till kända, mångårigt nyttjade boplatser för stora rovfåglar.

• Naturreservat, Natura 2000-områden, IBA-områden, fågelskyddsområden och andra naturskyddade områden måste undantas från vindkraftutbyggnad.

• Studier ska inledas som klargör effekterna av habitatförluster och kollisionsriskernas omfattning. Dessutom bör det utredas hur de negativa effekterna ska kunna minimeras. Regelbundna eftersök av kollisionsdödade fåglar bör ingå i kontrollprogrammen för alla vindkraftanläggningar.

• Forskning och utveckling av turbintyper och/eller varningssystem som reducerar riskerna för kollisioner måste intensifieras.

• Ur fågelskyddssynpunkt bör vindturbiner med vertikal axel utan vingar prioriteras framför den gamla typen med horisontell axel och vingar.

JORF hänvisar även till Sveriges Ornitologiska Förenings nyligen uppdaterade vindkraftpolicy. SOF – policy om vindkraft-20131013 och SOF- rekommendationer för planering och handläggning av vindkraft-20131013

Yttranden i enskilda ärenden

• 2009-11-23 – Samråd med anledning av planerad vindpark i Moskogen, Jämtlands län.
• 2009-07-30 – Yttrande gällande planerade vindkraftsanläggningar av Bergvik Skog AB i Brickan, Jämtlands län
• 2009-07-29 – Yttrande angående planerad vindkraftanläggning på Middagsfjället i Åre kommun
• 2009-05-25 – Synpunkter på samrådsunderlag för alternativa ledningsstråk för EONs 130 KVs vindkraftsanslutningar väster om Ramsele
• 2009-04-05 – Synpunkter på samrådshandling för vindkraftsanläggningarna på Stamåsen, Ögonfägnaden och Bodhögarna
• 2009-03-26 – Synpunkter på Statkraft och SCA-Vinds samrådshandling för vindkrafts-parkerna på Björkhöjden och Björkvattnet i Sollefteå och Ragunda kommuner