Dags att inventera Sveriges takhäckande fåglar 2024!

17 maj 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Strandskatan häckar gärna på tak. Foto : Andreas Eriksson

Under åren 1993–2023 har jag inventerat de takhäckande fåglarna på byggnader i Kristinehamns hamn vid Vänern. De där häckande arterna har varit strandskata, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna och silvertärna. Det är bekant att särskilt silltrut men även havstrut också är kända i detta sammanhang.

I samband med skrivandet av en uppsats om företeelsen i Kristinehamn fann jag att uppgifter om takhäckning var ganska så knapphändiga i såväl ornitologisk litteratur som på nätet. Jag kontaktade därför samtliga regionala rapportmottagare via mail och bad dem svara på åtta frågor i ämnet. Inkomna svar visade att någon detaljerad information i de flesta fall ej förelåg.

Det är enligt min mening på tiden att en inventering av förekomsten av takhäckning i landet görs. De regionala föreningarnas tidskrifter och hemsidor är viktiga källor för att sprida kännedom om projektet. JORF har välvilligt ställt plats till förfogande för denna information. Rrk:s rapportmottagare Johan Råghall har förklarat sig beredd att ta emot uppgifter och tips från läsekretsen via mailadressen johan.raghall@gmail.com.

Hur går inventeringen till?

För varje art görs en räkning eller uppskattning av antalet par på lokalen i fråga. Om räkning av antalet bon ej är möjlig räknas antalet varnande fåglar. Av intresse är även vilken slags byggnad det rör sig om samt typ av tak såsom snedtak eller platt tak och takbeklädnad. Uppgifter om förekomsten av mossa eller annat som kan utgöra ett fäste för bona rapporteras också. Kännedom om när en art etablerade sig som takhäckare på en lokal är av stort värde. Skulle någon annan än de ovan nämnda arterna figurera i detta sammanhang bör även det rapporteras.

                                                                                                                                             Ulf T Carlsson

Rapportering

Här följer en liten kom ihåg-lista på vad som bör ingå vid rapportering gällande den nationella inventeringen av takhäckande fåglar:

  • Datum för observationen/-erna. Det är jättebra om samma lokal kan besökas vid flera tillfällen under sommaren för att få en säkrare uppskattning, och då är det viktigt att redovisa detta genom att ange varje datum som man besökt lokalen.
  • Lokalnamn och koordinater i SWEREF 99 TM. Lokalnamn anges lämpligen som byggnadens adress, kanske med en beskrivning av verksamhet eller typ av byggnad; t.ex. Engelska skolan, Tegelbruksvägen 36, Östersund. Koordinater kan lätt hämtas från karttjänster som t.ex. Lantmäteriets app/webbtjänst ”Min karta”, hitta.se eller eniro.se., liksom i Artportalen.
  • Beskrivning av byggnaden.Vilken slags byggnad är det? (Industrilokal, flerbostadshus, skola etc.) Vilken typ av tak har byggnaden? Snett eller platt? Takbeklädnad? Förekomst av mossa eller annat som kan utgöra ett fäste för bon?
  • Art(-er) och antal par/individer av respektive art.
  • Beskrivning av observationen. Av naturliga skäl kan det vara svårt att se faktiska bon och på så sätt säkerställa antal par, men fåglars uppträdande kring byggnaden kan vara goda ledtrådar till att häckning försiggår på ett tak. T.ex. att en eller flera individer upprepade gånger ses landa på eller lämna ett tak. Kanske ses någon komma med bomaterial? Längre in på sommaren kanske man ser föräldrafåglar komma med föda till ungar på taket. Eller varnande/upprörda föräldrafåglar som vill försvara sina ungar. Skriv vad du faktiskt observerat!
  • Ev. övrig information som man känner till eller vill meddela. T.ex. om man känner till hur länge takhäckning förekommit på lokalen. Meddela också gärna om du rapporterat observationen till Artportalen.

Skicka ett mejl med informationen till johan.raghall (at) gmail.com. Ange gärna ”Takhäckning 2024” i ämnesraden. Rapportera gärna till Artportalen också. Och kom ihåg att även om du inte kan eller har möjlighet att samla all information så kan ett ”tipsmejl” vara mycket värt också! Då kan någon annan besöka lokalen och hjälpa till med att samla mer information.

Johan Råghall