Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun

18 oktober 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-05-31

Miljö- och byggnadsnämnden
Bergs kommun,

Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun

Jämtlands läns ornitologiska förening har granskat de handlingar som vi fått oss tillsända, speciellt ” Vindkraftsanläggning Bingsta – Anmälan om uppförande av gruppstation för vindkraft enligt 9 kap miljöbalken.

Vi noterar att kapitlet om påverkan på naturmiljön har stora brister gällande redovisning av fågellivet i området och hur det kommer att påverkas. Det enda som uppges i texten är att Green Extreme låtit inventera området med avseende på kungsörn under mars 2012. Det framgår inte vilken metodik som använts, vilka dagar som inventeringen skett, vilka observationspunkter som använts eller vem som genomfört inventeringen. Detta ger inte något seriöst intryck. Det framgår inte heller om det är bara själva området där turbinerna ska byggas som är kontrollerat. Kungsörnsinventering bör omfatta hela området inom 3 km:s radie från turbinerna.

Vi önskar också veta om det genomförts någon häckfågelinventering för övriga fågelarter. Om detta inte är gjort bör det genomföras snarast möjligt under juni månad av ornitologisk expertis.

För Jämtlands läns ornitologiska förening

Thomas Holmberg
Ordförande