Samråd angående vindpark vid Storflötten och Länsterhöjden i Ånge kommun

18 oktober 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-06-04

Turinge Energi AB

Samråd angående vindpark vid Storflötten och Länsterhöjden i Ånge kommun

Med anledning av inbjudan till samråd angående vindkraftetableringen vid Storflötten och Länsterhöjden vill JORF framhålla sin positiva syn på initiativet att tillfråga föreningen i ett relativt tidigt skede, så föreningen får möjlighet att påverka så att ett tillräckligt bra beslutsunderlag tas fram.

Den forskning som gjorts på vindkraftens inverkan på fåglar, pekar tydligt ut planering och placering av turbinerna som de otvetydigt viktigaste faktorerna för att undvika allvarliga negativa konsekvenser. Rätt placerade kan vindkraftverkens negativa effekter på fåglar och övrig natur istället reduceras till mycket små. Vår generella hållning är att skyddad natur (eller områden med motsvarande värden) aldrig ska komma i fråga för exploatering, liksom att rekommenderade skyddsavstånd till känsliga arters häckplatser ska respekteras.

Ornitologiska uppgifter från det aktuella området är hittills begränsade. Därmed finns ett uttalat behov av specifika fågelstudier, så att en korrekt bedömning av miljökonsekvenserna kan låta sig göras. Dessa studier bör i första hand inrikta sig på att belägga förekomsten av särskilt känsliga och/eller hotade arter. Förutom de redan gjorda inventeringarna bör en häckfågelinventering göras under juni månad då de flesta arter häckar. Speciellt viktigt är att våtmarksområden, tjärnar och områden med äldre skog inventeras.

För uppgifter om särskilt känsliga arter och områden hänvisas till SOF:s policy om vindkraft.

För Jämtlands läns ornitologiska förening

Thomas Holmberg
Ordförande