Arkiv för kategorin "Yttranden"


Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-05-31 Miljö- och byggnadsnämnden Bergs kommun Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheterna Bingsta 1:15, Bingsta 1:42, Bingsta 2:41 och Bingsta 3:2, Bergs kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har granskat de handlingar som vi fått oss tillsända, speciellt ” Vindkraftsanläggning Bingsta – Anmälan om uppförande av gruppstation för vindkraft enligt 9 kap miljöbalken. Vi noterar att […]

Läs mer »

Samråd ang planerad vindpark på Florkölen, Härjedalens kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-05-09 Nordex Sverige AB Uppsala Samråd ang planerad vindpark på Florkölen, Härjedalens kommun Med anledning av inbjudan till samråd angående vindkraftetableringen på Florkölen vill JORF framhålla sin positiva syn på initiativet att tillfråga föreningen i ett tidigt skede, så möjlighet ges till rekommendationer för var vindturbiner kan/bör placeras respektive vilka platser som ska undvikas. Den […]

Läs mer »

Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheten Handsjön 3:20, Bergs kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-01-31 Miljö- och byggnadsnämnden Bergs kommun Yttrande gällande planerade vindkraftverk på fastigheten Handsjön 3:20, Bergs kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har granskat den MKB som insänts av Vindvision Norr AB i samband med ansökan om bygglov för vindkraftverk på fastigheten Handsjön 3:20. Vi noterar att kapitel 8.2 Flora och fauna är mycket summariskt och bristfälligt […]

Läs mer »

Yttrande ang planerad vindpark på Norderåsen (Glissjöberg 10:1), Härjedalens kommun

oktober 18, 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-01-19 Myndighetsnämnden, Härjedalens kommun Yttrande gällande planerad vindpark på Norderåsen (Glissjöberg 10:1), Härjedalens kommun Jämtlands läns ornitologiska förening har tagit del av den rapport Miljökonsekvenser Vindkraftprojekt Nordeåsen som gjorts av Martin Lidvall och Elisabet Persson för Vindvision Norr AB. 2011-10-21. Som fågelskyddsorganisation reagerar vi starkt emot att det inte har gjorts ordentliga fågelinventeringar i området. I […]

Läs mer »

Yttrande angående planerade vindkraftsanläggningar i Brickan, Jämtlands län

juli 30, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Yttrande gällande komplettering Diarienummer 551-157-09, med anledning av Bergvik Skog AB:s planerade vindkraftanläggningar i Brickan, Jämtlands län Till att börja med vill vi anföra att vi ställer oss helt bakom det yttrande som Stig Norell, Järvsö, nyligen har sänt in gällande samma ärende. Stig Norell har stor kunskap om både kungsörn och det aktuella området […]

Läs mer »

Yttrande angående planerad vindkraftanläggning på Middagsfjället i Åre kommun

juli 29, 2009Lars Falkdalen Lindahl 1 kommentar »

Yttrande angående planerad vindkraftanläggning på Middagsfjället i Åre kommun. Diarienummer 551-13949-08 Jämtlands läns ornitologiska förening har tidigare yttrat sig under samrådsperioden till Fred. Olsen Renewables via Miljötjänst Nord. I det yttrandet påpekade JORF att Middagsfjället inte är lämpligt för anläggande av någon vindkraftanläggning. Detta har företaget underlåtit att ange i samrådsredogörelsen! Vi vill härmed klargöra […]

Läs mer »

Yttrande angående alternativa ledningsstråk för vindkraftsanslutningar väster om Ramsele

maj 25, 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Synpunkter på samrådsunderlag för alternativa ledningsstråk för EONs 130 KVs vindkraftsanslutningar väster om Ramsele Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF) har läst igenom samrådshandlingen för de rubricerade vindkraftanläggningarna. Vi önskar ställa oss bakom det yttrande som redan är insänt från Ångermanlands Ornitologiska Förening. Av de föreslagna stråken för Björkhöjden-Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna förordar alltså även vi […]

Läs mer »