Hedersledamot i JORF

februari 27, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

På JORF:s årsmöte utsågs den avgående styrelseledamoten Staffan Åström till hedersledamot vilket förutom äran innebär ständigt medlemsskap i föreningen! Staffan har gjort mycket stora insatser för JORF. Han har suttit i styrelsen sedan slutet av 1980-talet och varit kassör sedan mitten av 1990-talet. Staffan har också varit redaktör för vår tidning Fåglar i Jämtland-Härjedalen under några år. Dessutom är han en hängiven fågelinventerare som deltar i Svensk Fågeltaxerings olika inventeringar sedan många år tillbaka. Tusen tack Staffan!

JORF:s ordörande Ulla Falkdalen överräcker diplomet till Staffan Åström. Foto: Danie Hedenbo
JORF:s ordförande överräcker diplomet. Foto: Daniel Hedenbo

JORF styrelse 2024

februari 27, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
JORF:s styrelse 2024. Från vänster: Daniel Hedenbo, Christer Pålsson, Sixten Lindblom, Eva Johansson, Thomas Holmberg, Kristofer Holmsten, Elisabeth Marklund, Andreas Eriksson, Gunnar Kvarnlöf, Ulla Falkdalen, Örjan Sellberg och Ingvar Alkemar. Foto: Johan Råghall.

Fjällens fåglar med Martin Green

februari 26, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Referat av Daniel Hedenbo

I samband med JORF:s årsmöte den 10 februari höll Martin Green ett föredrag på temat
Fjällens fåglar. Martin arbetar på Lunds universitet och är en av de ansvariga för Svensk
fågeltaxering, som driver ett flertal nationella miljöövervaknings- och inventeringsprogram.
Dessa program har pågått under flera decennier med syfte utläsa populationstrender för
olika arter. I fjällen finns det ett bra statistikunderlag från de senaste 20 åren.
Martins föredrag höll sig huvudsakligen runt 34 arter där minst 70 % av den svenska
populationen finns i fjällvärlden. Förutom nationella trender så visade Martin också regionala
trender genom användning av data från de nationella standardrutterna och Ånnsjöns
fågelstations fjällfågelrutter. Martin gjorde också jämförelser med LUVRE-projektet i
Ammarnäs där det har genomförts omfattande fjällinventeringar i över 60 år.
Nationellt sett visar trenderna för de 34 arterna att 29 % har ökat, 27 % minskat och 44 %
inte haft någon tydlig trend de senaste 10 åren. För 20 år är fördelningen jämn över de tre
kategorierna. Regionalt är trenderna ganska likartade men det mindre statistikunderlaget gör
det svårare att utläsa tydliga trender. Inom LUVRE har 46 % av arterna ökat i antal de
senaste 50 åren! Sammantaget har fjällens arter klarat sig rätt bra, även om det naturligtvis
finns arter som utgör undantag. Vissa arter fluktuerar kraftigt mellan olika år men har en
stabil trend över tid. Ett exempel är riporna där jakttryck och mängden rovdjur är exempel på
indirekta faktorer som kan påverka populationsstorleken enstaka år. Men den enligt forskning
mest betydande faktorn är väderleken under perioden när kycklingarna är små.
Martin berörde även framtiden för fjällens fåglar och vilka potentiella hot som finns.
Fjällvärlden är fortfarande kanske den minst exploaterade miljön i Sverige. Frågor om
renbete, turisttryck och gruvdrift är exempel på aspekter som kan påverka fjällens fåglar på
sikt. Klimatförändringar skapar också skillnader i fjällmiljöerna även om det går långsamt.
Martin berättade även mer ingående om Svensk fågeltaxerings arbete och uppmanade fler att bli inventerare i Jämtland. Olika inventeringsformer innebär olika stor arbetsinsats och
tidsåtgång. Allt från större delen av en dag till 10-15 minuter. I vissa fall kan ersättning utgå
även om det har minskat på senare år i och med minskade budgetmedel. Mer går att läsa på
svensk fågeltaxerings hemsida: https://www.fageltaxering.lu.se/

Martin Green visar fjällfåglarnas populationsvariationer. Foto:Ulla Falkdalen
Martin Green uppmanade fler att bli inventerare i Jämtland. Foto: Ulla Falkdalen
En mycket intresserad publik. Foto: Ingvar Alkemar

Ny fågelfototävling !

februari 13, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Vi inbjuder alla JORF:s medlemmar till en fantasieggande men samtidigt opretentiös tävling där fågelfotografier står i fokus. Glädjen i att se och fotografera våra fantastiska fåglar ska lyftas!

Tävlingen är uppdelad i följande två teman och det går bra att tävla i båda kategorierna:

  • Fåglar runt knuten – i Jämtland-Härjedalen
  • Myllrande våtmarker

Bilderna i första kategorin ska vara tagen i länet, men i den andra (myllrande våtmarker) finns inga geografiska begränsningar)

Första pris i varje kategorin är ett presentkort på 500 kr hos Naturbutiken.se.

Vinnarna presenteras under JORF:s julmöte i december 2024 och bilderna publiceras i första numret av ”Fåglar i Jämtland-Härjedalen” 2025.

För att få delta ska du vara betalande medlem i JORF (familjemedlemskap räknas) och bilden/bilderna ska vara tagna under perioden 11 februari – 31 oktober 2024. Du får delta med max 3 bilder i varje kategori, men det går bara att vinna en kategori.

Vi behöver få din bild/dina bilder senast den 31 oktober 2024 och de ska skickas digitalt till info@jorf.se eller lämnas över till styrelsen på annat sätt (USB-sticka t.ex). Märk ditt meddelande med ”JORF Foto 24” och skriv en kort förklaring var och när bilden är tagen, hur du tog bilden och övrig information som kan vara av intresse. Anekdoter mottages tacksamt!

Fotografierna får vara tagna med alla typer av kameror. Bilderna får inte vara manipulerade (retuscherade etc.) men grundläggande redigering tillåts (vitbalans, kontrast etc). Vi eftersöker så obehandlade bilder som möjligt och litar på deltagarens ärlighet.

Deltagande ger JORF fri rätt att använda alla inskickade bilder i sina skrifter, på nätet och vid utställningar av olika slag. Bilderna kommer då att vara tydligt uppmärkta med fotografens namn!

Lycka till!

Resultat från Vinterfåglar inpå knuten

januari 30, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

I Jämtlands län kom gråsiskan i topp men i hela Sverige rapporterades flest talgoxar

  • Summering 2024
  • Antal matningar 283 Antal rapportörer 276 Antal individer 14891
  • Summering 2023
  • Antal matningar 320 Antal rapportörer 312 Antal individer 14033

Topplistan 2024 i Jämtlands län

1Gråsiska3700
2Domherre2970
3Talgoxe2352
4Blåmes954
5Skata582
6Pilfink562
7Nötskrika546
8Gulsparv500
9Nötväcka384
10Talltita382
11Grönfink341
12Större hackspett245
13Gråsparv189
14Kaja178
15Kråka154
16Gråspett118
17Steglits93
18Svartmes93
19Tamduva75
20Grönsiska72
21Bergfink64
22Entita57
23Tofsmes55
24Lavskrika40
25Bofink33
26Korp22
27Sidensvans18
28Mindre hackspett18
29Nötkråka16
30Snösparv13
31Lappmes9
32Trädkrypare7
33Sparvhök7
34Vinterhämpling5
35Större korsnäbb5
36Skogsduva5
37Duvhök4
38Järnsparv4
39Koltrast4
40Bändelkorsnäbb4
41Sparvuggla3
42Rödhake3
43Råka1
44Tallbit1
45Stare1
46Varfågel1
47Ringduva1

Kallelse till årsmöte i Jämtlands läns ornitologiska förening

januari 28, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »


Lördagen 10 februari 2024 kl 13-16 på Östersunds bibliotek
Mötet inleds med ett föredrag av Martin Green, Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet
”Hur går det för fjällens fåglar?”
Därefter följer årsmötesförhandlingar. Årsmötet startar omkring kl 15
Dagordning
1) Val av ordförande för mötet
1) Val av sekreterare för mötet
2) Val av två justeringsmän
3) Fråga om kallelse
4) Fråga om dagordningen
5) Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper för verksamhetsåret 2023
6) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8) Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
9) Val av revisorer
10) Förslag till verksamhetsplan och budget
11) Bestämmande av årsavgift. Styrelsen föreslår höjning från 180 till 200 kr per år.
12) Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
13) Skriftliga motioner som kommit styrelsen tillhanda minst en månad före årsmötet
14) Övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till
15) Övriga frågor

Styrelsen/Ulla Falkdalen ordf

Fjällfåglar och JORF Årsmöte 10 feb. 2024

januari 25, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Östersunds bibliotek kl 13.00-16.00 lördag 10 februari.

”Hur går det för fjällens fåglar – och hur vet vi det? Och så en del om Svensk Fågeltaxering också”

Martin Green från Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet, berättar om populationsutvecklingen för fjällens fåglar och informerar om Svensk Fågeltaxerings olika delprogram.

Efter en fikarast hålls Jämtlands läns ornitologiska förenings årsmöte med bildvisning av 2023 års verksamhet.

JORF bjuder på fika. Anmäl gärna deltagande till info (at) jorf.se så vi vet hur mycket fika vi ska fixa.

Ett samarbete med Studiefrämjandet