25 april kvällsexkursion Avaviken

april 18, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Kvällsskådning vid Avaviken, Dvärsätt. Samling på bron kl 18.00. Info: Kristofer Holmsten, 070-548 29 34

Fågelholktips

april 13, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Detta är en bra holkmodell med öppningsbar front. Det är bra att ha en separat uppsättningsribba mellan holk och träd för att minska risken för att det rinner in vatten i holken.

Om man råkat snickra eller har köpt en holk som saknar separat uppsättningsribba bör man försöka täcka springorna noga med takpapp eller såga av holkens bakre bräda i nivå med taket, sätta dit en separat uppsättningsbräda och lägga takpapp, pressenning eller liknande material över hela taket ända fram och gärna över bakstyckets uppsättningsdel.

Om taket inte täcker holken ordentigt kan det bli blött för de häckande fåglarna!

Fåglarna i denna holk drabbades av en blöt bobale förra året pga olämplig konstruktion där holkens baksida utgjorde uppsättningsbrädan. Det innebar att smältvatten och regn rann in genom en glipa mellan taket och bakre väggen. Samma problem uppstod i en annan likadan holk.

I år är holken och uppsättningsbrädan täckt av takpapp.

Kungsörnsspaning

mars 11, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Trots sin storlek är kungsörnen en svårinventerad fågel. Under häckningstiden lever den ett undangömt liv i stora skogsområden. Samtidigt är det allt viktigare att kartlägga förekomst och häckningar när skogar avverkas och vindkraftverk etableras i ökande omfattning. Under mars månad genomför det etablerade kungsörnparet en spelflykt över sitt häckningsområde. Då är chansen störst att upptäcka dem. Många observationstimmar, tubkikare och skarpögda fågelskådare krävs för att hitta kungsörnarna och lokalisera örnarnas boplatser.

Den gångna helgen, 8-10 mars, ägnade 8 skådare från JORF åtskilliga timmar för att leta örnar i skogarna i Krokoms kommun. Öppna platser med vid utsikt är att föredra. Skidor, snöskor, varma kläder, gott fika och en stor portion tålamod är viktiga förutsättningar. Trots, kyligt och ganska blåsigt väder noterades fyra eller möjligen fem kungsörnar och dessutom en havsörn. Avståndet till örnarna var ofta långt, flera kilometer. Flygande fåglar kan vara relativt lätta att identifiera, men om en klump i en avlägsen gran- eller talltopp är en konstigt formad trädkrona eller en örn kan vara en svår utmaning.

Äntligen uggletider! 

mars 8, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
Pärluggla Foto: Thomas Holmberg

Efter förra årets bottennotering hoppas vi att ugglebestånden i år är något högre vilket observationerna tyder på. Pärl- och sparvugglor spelar för fullt runtom i länet så vi satsar på en ugglelyssning måndag kväll den 11 mars, i trakterna runt Östersund-Rödön-Krokom

Vi rör oss inom några mils radie och besöker lokaler där ugglor ofta brukar höras. Varma, ”tysta” kläder och skor, något varmt i en termos och gott tålamod rekommenderas! Samling vid Dvärsätt skola (Fanbyvägen 31, parkeringen vid fotbollsplanen) klockan 18.00. Avslut sker när vi känner oss nöjda. Samåkning är nödvändig då vi kan röra oss på mindre vägar med begränsade parkeringsmöjligheter. 

Anmäl gärna i förväg om du vill vara med.

Kontakt: Daniel Hedenbo 070-365 72 62, Kristofer Holmsten 070-548 29 34.

För den som är specialintresserad av pärlugglans ekologi finns nu en artikel i Ornis Svecica om en pärluggleundersökning som gjordes i centrala Jämtland under åren 1976-1985:

https://journals.lub.lu.se/os/article/view/23521/22883

JORF styrelse 2024

februari 27, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »
JORF:s styrelse 2024. Från vänster: Daniel Hedenbo, Christer Pålsson, Sixten Lindblom, Eva Johansson, Thomas Holmberg, Kristofer Holmsten, Elisabeth Marklund, Andreas Eriksson, Gunnar Kvarnlöf, Ulla Falkdalen, Örjan Sellberg och Ingvar Alkemar. Foto: Johan Råghall.

Hedersledamot i JORF

februari 27, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

På JORF:s årsmöte utsågs den avgående styrelseledamoten Staffan Åström till hedersledamot vilket förutom äran innebär ständigt medlemsskap i föreningen! Staffan har gjort mycket stora insatser för JORF. Han har suttit i styrelsen sedan slutet av 1980-talet och varit kassör sedan mitten av 1990-talet. Staffan har också varit redaktör för vår tidning Fåglar i Jämtland-Härjedalen under några år. Dessutom är han en hängiven fågelinventerare som deltar i Svensk Fågeltaxerings olika inventeringar sedan många år tillbaka. Tusen tack Staffan!

JORF:s ordörande Ulla Falkdalen överräcker diplomet till Staffan Åström. Foto: Danie Hedenbo
JORF:s ordförande överräcker diplomet. Foto: Daniel Hedenbo

Fjällens fåglar med Martin Green

februari 26, 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Referat av Daniel Hedenbo

I samband med JORF:s årsmöte den 10 februari höll Martin Green ett föredrag på temat
Fjällens fåglar. Martin arbetar på Lunds universitet och är en av de ansvariga för Svensk
fågeltaxering, som driver ett flertal nationella miljöövervaknings- och inventeringsprogram.
Dessa program har pågått under flera decennier med syfte utläsa populationstrender för
olika arter. I fjällen finns det ett bra statistikunderlag från de senaste 20 åren.
Martins föredrag höll sig huvudsakligen runt 34 arter där minst 70 % av den svenska
populationen finns i fjällvärlden. Förutom nationella trender så visade Martin också regionala
trender genom användning av data från de nationella standardrutterna och Ånnsjöns
fågelstations fjällfågelrutter. Martin gjorde också jämförelser med LUVRE-projektet i
Ammarnäs där det har genomförts omfattande fjällinventeringar i över 60 år.
Nationellt sett visar trenderna för de 34 arterna att 29 % har ökat, 27 % minskat och 44 %
inte haft någon tydlig trend de senaste 10 åren. För 20 år är fördelningen jämn över de tre
kategorierna. Regionalt är trenderna ganska likartade men det mindre statistikunderlaget gör
det svårare att utläsa tydliga trender. Inom LUVRE har 46 % av arterna ökat i antal de
senaste 50 åren! Sammantaget har fjällens arter klarat sig rätt bra, även om det naturligtvis
finns arter som utgör undantag. Vissa arter fluktuerar kraftigt mellan olika år men har en
stabil trend över tid. Ett exempel är riporna där jakttryck och mängden rovdjur är exempel på
indirekta faktorer som kan påverka populationsstorleken enstaka år. Men den enligt forskning
mest betydande faktorn är väderleken under perioden när kycklingarna är små.
Martin berörde även framtiden för fjällens fåglar och vilka potentiella hot som finns.
Fjällvärlden är fortfarande kanske den minst exploaterade miljön i Sverige. Frågor om
renbete, turisttryck och gruvdrift är exempel på aspekter som kan påverka fjällens fåglar på
sikt. Klimatförändringar skapar också skillnader i fjällmiljöerna även om det går långsamt.
Martin berättade även mer ingående om Svensk fågeltaxerings arbete och uppmanade fler att bli inventerare i Jämtland. Olika inventeringsformer innebär olika stor arbetsinsats och
tidsåtgång. Allt från större delen av en dag till 10-15 minuter. I vissa fall kan ersättning utgå
även om det har minskat på senare år i och med minskade budgetmedel. Mer går att läsa på
svensk fågeltaxerings hemsida: https://www.fageltaxering.lu.se/

Martin Green visar fjällfåglarnas populationsvariationer. Foto:Ulla Falkdalen
Martin Green uppmanade fler att bli inventerare i Jämtland. Foto: Ulla Falkdalen
En mycket intresserad publik. Foto: Ingvar Alkemar