Fjällens fåglar med Martin Green

26 februari 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

Referat av Daniel Hedenbo

I samband med JORF:s årsmöte den 10 februari höll Martin Green ett föredrag på temat
Fjällens fåglar. Martin arbetar på Lunds universitet och är en av de ansvariga för Svensk
fågeltaxering, som driver ett flertal nationella miljöövervaknings- och inventeringsprogram.
Dessa program har pågått under flera decennier med syfte utläsa populationstrender för
olika arter. I fjällen finns det ett bra statistikunderlag från de senaste 20 åren.
Martins föredrag höll sig huvudsakligen runt 34 arter där minst 70 % av den svenska
populationen finns i fjällvärlden. Förutom nationella trender så visade Martin också regionala
trender genom användning av data från de nationella standardrutterna och Ånnsjöns
fågelstations fjällfågelrutter. Martin gjorde också jämförelser med LUVRE-projektet i
Ammarnäs där det har genomförts omfattande fjällinventeringar i över 60 år.
Nationellt sett visar trenderna för de 34 arterna att 29 % har ökat, 27 % minskat och 44 %
inte haft någon tydlig trend de senaste 10 åren. För 20 år är fördelningen jämn över de tre
kategorierna. Regionalt är trenderna ganska likartade men det mindre statistikunderlaget gör
det svårare att utläsa tydliga trender. Inom LUVRE har 46 % av arterna ökat i antal de
senaste 50 åren! Sammantaget har fjällens arter klarat sig rätt bra, även om det naturligtvis
finns arter som utgör undantag. Vissa arter fluktuerar kraftigt mellan olika år men har en
stabil trend över tid. Ett exempel är riporna där jakttryck och mängden rovdjur är exempel på
indirekta faktorer som kan påverka populationsstorleken enstaka år. Men den enligt forskning
mest betydande faktorn är väderleken under perioden när kycklingarna är små.
Martin berörde även framtiden för fjällens fåglar och vilka potentiella hot som finns.
Fjällvärlden är fortfarande kanske den minst exploaterade miljön i Sverige. Frågor om
renbete, turisttryck och gruvdrift är exempel på aspekter som kan påverka fjällens fåglar på
sikt. Klimatförändringar skapar också skillnader i fjällmiljöerna även om det går långsamt.
Martin berättade även mer ingående om Svensk fågeltaxerings arbete och uppmanade fler att bli inventerare i Jämtland. Olika inventeringsformer innebär olika stor arbetsinsats och
tidsåtgång. Allt från större delen av en dag till 10-15 minuter. I vissa fall kan ersättning utgå
även om det har minskat på senare år i och med minskade budgetmedel. Mer går att läsa på
svensk fågeltaxerings hemsida: https://www.fageltaxering.lu.se/

Martin Green visar fjällfåglarnas populationsvariationer. Foto:Ulla Falkdalen
Martin Green uppmanade fler att bli inventerare i Jämtland. Foto: Ulla Falkdalen
En mycket intresserad publik. Foto: Ingvar Alkemar