Kallelse till årsmöte i Jämtlands läns ornitologiska förening

28 januari 2024Ulla Falkdalen Inga kommentarer »


Lördagen 10 februari 2024 kl 13-16 på Östersunds bibliotek
Mötet inleds med ett föredrag av Martin Green, Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet
”Hur går det för fjällens fåglar?”
Därefter följer årsmötesförhandlingar. Årsmötet startar omkring kl 15
Dagordning
1) Val av ordförande för mötet
1) Val av sekreterare för mötet
2) Val av två justeringsmän
3) Fråga om kallelse
4) Fråga om dagordningen
5) Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper för verksamhetsåret 2023
6) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8) Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
9) Val av revisorer
10) Förslag till verksamhetsplan och budget
11) Bestämmande av årsavgift. Styrelsen föreslår höjning från 180 till 200 kr per år.
12) Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
13) Skriftliga motioner som kommit styrelsen tillhanda minst en månad före årsmötet
14) Övrigt av medlem framställt förslag som styrelsen tagit ställning till
15) Övriga frågor

Styrelsen/Ulla Falkdalen ordf