Yttrande angående alternativa ledningsstråk för vindkraftsanslutningar väster om Ramsele

25 maj 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Synpunkter på samrådsunderlag för alternativa ledningsstråk för EONs 130 KVs vindkraftsanslutningar väster om Ramsele

Jämtlands läns ornitologiska förening (JORF) har läst igenom samrådshandlingen för de rubricerade vindkraftanläggningarna. Vi önskar ställa oss bakom det yttrande som redan är insänt från Ångermanlands Ornitologiska Förening.

Av de föreslagna stråken för Björkhöjden-Björkvattnet, Ögonfägnaden och Bodhögarna förordar alltså även vi att huvudstråk 2 väljs där matningen mellan Björkvattnet och Björkhöjden går i stråk 2A (mer västligt) och mellan Björkhöjden och Ögonfägnaden i stråk 2C (det nordligare alternativet). Denna sträckning är den som med dagens kunskap om fåglar är den bästa. Sämsta alternativen ur fågelsynpunkt är 1B följt av 1A och 2B.
För Stamåsen är sträckningen ur fågelsynpunkt rätt likvärdig så det har mindre betydelse ifall det blir alternativ A eller B.
Generellt sett så är kunskapen om fågellivet dåligt undersökt i området så det är viktigt att det görs en MKB över de olika alternativen där ett bättre underlag tas fram. Viktiga häcklokaler för större fåglar t.ex. trana, sångsvan, gäss bör undersökas liksom skrattmås och sjöfåglar. Inventeringar mha erfarna ornitologer bör göras under fåglarnas häckningstid.
Dragning av ledningar alldeles framför eller i branta sluttningar (bergsstup) skall undvikas. Dessa branter söker sig rovfåglar och andra termikflyttare till för att finna uppvindar. Kollisionsrisken här är alltså större än för andra delar av sträckningen.
När det gäller utformning av ledningar och ledningsstolpar så är det viktigt att minimera risken för kollisioner och strömgenomgång för fåglar. Av de föreslagna ledningsstolparna så är portalstolpar av trä, stål eller trebenta att föredra framför fackverkstolpe av stål. Den sistnämnda ger en mycket större barriäreffekt för fåglar med en ökad risk för kollison. Viktigt är också att stolparna görs med hängande isolatorer (kedjeisolatorer) så att fåglar som sätter sig på överliggaren inte kan komma åt att kortsluta mellan stolpe och ledning. Spannet skall vara minst 60 cm, helst mer.
Ev. andra ledningar i 20-40 kVs nätet som kan bli aktuella skall utföras med BLL-ledning och stolptransformatorer förses med Huven Uven isolering (HU 150). JORF påminner om att eldöd är den största orsaken till att större fåglar som havsörn, kungsörn, glada, berguv, trana, sångsvan m.fl, arter dör eller skadas (förutom tågdöd för t.ex. kungsörn).

I Tyskland har myndigheterna i april 2002 infört en ny riktlinje i lagstiftningen (§ 53) som säger att: ”Nyuppförda ledningsstolpar och annan teknisk utrustning måste utföras så att möjligheten att fåglar dödas genom strömgenomgång utesluts. Åtgärder för att minska riskerna för fågeldöd måste genomföras på befintliga ledningsstolpar och annan teknisk utrustning på linjer med 10-60 kV inom den närmaste 10-årsperioden.”
Se “Haas, D., Nipkow, M. et al.: March 2005. Protecting birds from powerlines, Nature and environment, No. 140, Council of Europe Publishing, F – 67075 Strasbourg Cedex, ISBN 92-871-5630-1.”

JORF menar att EON som internationellt elbolag skall ha samma ambitionsnivå även i Sverige. Vid passager över dalgångar eller viktigare flyttstråk bör ledningen förses med varselklot

För Jämtlands läns ornitologiska förening

Jonas Westling
sekreterare

Ladda ner dokumentet som pdf »

Tags: , , , ,