Yttrande angående planerad vindpark i Moskogen, Jämtlands län

23 november 2009Lars Falkdalen Lindahl Inga kommentarer »

Samråd enligt 6 kap 4 § Miljöbalken med anledning av SWECO Environment AB:s planerade vindpark i Moskogen, Jämtlands län.

Jämtlands läns ornitologiska förening anser generellt att redan hårt exploaterad mark i första hand bör nyttjas för vindkraftutbyggnad och att kalfjällsområden bör undantas för exploatering, liksom naturreservat, fågelskyddsområden och Natura 2000-områden, i synnerhet de som omfattar våtmarker. Oexploaterad mark som kan tänkas ha stora naturvärden t.ex. naturskogar, sumpskogar, myrar mm bör undvikas.

Fågelarter som ingår i Fågeldirektivets bilaga 1, kräver särskild hänsyn liksom samt övriga arter som är förtecknade i bilaga I till EUs fågeldirektiv och/eller arter som är nationellt rödlistade. Inför all planerad utbyggnad krävs fågelinventeringar gjorda av erfarna ornitologer. Särskild uppmärksamhet bör ägnas arter som är utsatta för kollisionsrisker såsom örnar, falkar, vråkar, ugglor, lommar, tranor, svanar, gäss och ripor samt en del vadarfåglar, sånglärkor och svalor som ofta befinner sig i riskzonen för kollision med vindkraftverk. Hotade arter kräver särskild hänsyn.

Det aktuella området i Moskogen är präglat av rationellt skogsbruk men det innehåller även partier med sumpskog, tjärnar och gammal naturskog som kan vara värdefullt för fågellivet. Om det blir vindkraftutbyggnad i Moskogen så bör denna ske med försiktighet så att den typen av miljöer påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Området är inte fågelinventerat tidigare, så vi har bara följande sporadiska rapporter från besök i delar av området. Tornfalk sågs på Vansåshön 1995. Från Blomstertjärnen (O om Djupsjöarna) finns rapporter från ca 1990 om varfågel, berguv och blå kärrhök, och från Sönner-Djupsjön finns rapport om häckande fiskgjuse. Dessutom finns ett gammalt kungsörnsrevir i områdets sydvästra del. Det lär inte längre vara aktivt men det utesluter inte att kungsörn kan finnas någonstans i området. En rovfågelinventering under våren bör kunna ge svar på den frågan.

När det gäller vindkraftutbyggnad i Åre kommun så har JORF och Projekt Kungsörn Jämtland – Härjedalen i översiktsplanen för vindkraft uttalat att vi föredrar utbyggnad i Moskogen framför andra utpekade områden i kommunen. Det alternativa området som SWECO nämner, öster om Sulviken, hör till de områden där vi motsätter oss utbyggnad pga känsligt fågelliv. Vi hänvisar i övrigt till JORF:s vindkraftpolicy (bifogas) och dokumenten om fåglar i Åre Kommuns översiktsplan för vindkraft.

För Jämtlands läns ornitologiska förening

Lars Arvidsson

Staffan Åström

Ladda ner dokumentet som pdf »

Tags: , ,