Yttrande angående planerad vindkraftanläggning på Middagsfjället i Åre kommun

29 juli 2009Lars Falkdalen Lindahl 1 kommentar »

Yttrande angående planerad vindkraftanläggning på Middagsfjället i Åre kommun. Diarienummer 551-13949-08

Jämtlands läns ornitologiska förening har tidigare yttrat sig under samrådsperioden till Fred. Olsen Renewables via Miljötjänst Nord. I det yttrandet påpekade JORF att Middagsfjället inte är lämpligt för anläggande av någon vindkraftanläggning. Detta har företaget underlåtit att ange i samrådsredogörelsen! Vi vill härmed klargöra att JORF säger nej till att en vindkraftanläggning byggs på Middagsfjället!

Den känsliga fjällmiljön lämpar sig inte för vindkraftanläggningar. Middagsfjället är också ett speciellt rikt fågelområde med många fågelarter. Där finns bla många vadarfåglar som speciellt under i sin spelflykt kan riskera att kollidera med vindkraftverken. Området hyser också andra fåglar som kan vara speciellt utsatta för kollisionsrisker, såsom fjällabb och olika rovfåglar som jagar i området.

Middagsfjället är viktigt för den sällsynta dubbelbeckasinen som är både rödlistad och betecknas som särskilt skyddsvärd. Vindkraftföretaget menar att spelplatserna finns ”på betryggande avstånd” från vindparken, men det är felaktigt att kalla det betryggande. Forskning har visat att dubbelbeckasiner flyger mellan olika spelplatser. Dessutom befinner sig dubbelbeckasinerna självfallet inte dygnet runt på själva spelplatserna. Spelet föregår nattetid, så under andra tider på dygnet befinner sig beckasinerna på andra platser i området. Exakt var de befinner sig när de inte spelar och var de flyger i området är inte undersökt. Tidigt på våren innan snön smält bort på själva spelplatserna befinner sig dubbelbeckasinerna på snöfria fläckar. Områden som smälter tidigt på våren finns i det planerade vindkraftområdet, varför man kan anta att dubbelbeckasinerna tidvis kan befinna sig i vindkraftanläggningen och då riskera att kollidera med vindturbinerna.

I utredningens fågelinventering från 2007 framgår att ”sluttningarna runt fjället vid trädgränsen har visat sig vara av utmärkt biotop för dubbelbeckasiner och det är troligt att flera lekar finns inom området” förutom de fyra spelplatser som hittades i området. JORF påpekade i sin tidigare skrivelse att ytterligare inventeringar av dubbelbeckasin bör göras vid Middagsfjället. Detta krav har uppenbarligen inte hörsammats trots att arten kräver speciellt skydd och hänsyn. Robert Ekblom, PhD vid Uppsala universitet bedömer utifrån granskning av vegetationskartor att Middagsfjället kan vara det bästa området i landet för dubbelbeckasiner och misstänker att där finns Sveriges högsta täthet av spelplatser. Det är troligt att de fyra hittade spelplatserna bara är ett skrap på ytan av vad som verkligen finns runt Middagsfjället, så det är viktigt att det görs ytterligare undersökningar av dubbelbeckasinens förekomst vid Middagsfjället. Dubbelbeckasin är rödlistad som missgynnad av Naturvårdsverket och dessutom uppsatt som skyddsvärd på EU:s Annex 1-lista. Dubbelbeckasinspelplatserna finns på sluttande våtmarker där vatten ständigt tillförs från högre liggande mark. En omfattande utbyggnad av vindturbiner på fjället och tillhörande vägdragningar skulle kunna störa dessa vattensystem och därmed förorsaka att spelplatser försvinner. Sediment kan också riskera att hamna på spelplatserna vilket sannolikt skulle spoliera spelplatserna som kräver viss typ av vegetation för att passa dubbelbeckasinerna. Deras födosöksområden är naturligtvis också känsliga och får inte tillföras sediment från byggnadsarbeten högre upp på fjället.

Förutom denna känsliga art, finns ytterligare fågelarter som är särskilt skyddsvärda enligt Fågeldirektivets Annex 1-lista (Rådets direktiv 79/409/EEG ) eller som är rödlistade enligt Artdatabankens ”Rödlistade arter i Sverige 2005”. Det gäller exempelvis fjällpipare, ljungpipare, mosnäppa, grönbena, stenfalk, jaktfalk, blåhake och stenskvätta.
Jaktfalkinventeringen som genomförts visar att flera revir tangerar vindkraftparken och att det planerade vindkraftområdet nyttjas som jaktområde för jaktfalkar. Företagets påstående att jaktfalkar ”för första gången” påträffas på Middagsfjället, gäller enbart under de tillfällen som fågelinventeringen för vindparken pågick. Självfallet har jaktfalk setts många gånger tidigare vid Middagsfjället av besökare i området. Detta faktum gäller även kungsörn och andra rovfåglar.

Det finns många starka skäl ur fågelskyddssynpunkt som talar emot utbyggnad av vindkraftverk på Middagsfjället så JORF önskar att den planerade vindkraftsanläggningen inte erhåller tillstånd att uppföras.

Jämtlands läns ornitologiska förening

Lars Arvidsson/styrelsen

Ladda ner dokumentet som pdf »

Tags: , , , ,