Yttrande gällande Kopperå vindkraftspark, ärendenummer NV-07041-12

18 oktober 2012Ulla Falkdalen Inga kommentarer »

2012-10-14

NATURVÅRDSVERKET

Yttrande gällande Kopperå vindkraftspark, ärendenummer NV-07041-12

Jämtlands läns ornitologiska förening är starkt kritisk till E.ON Vind Sverige AB:s planerade vindpark i Kopperå nära svenska gränsen vid Storlien. Flera sällsynta och hänsynskrävande fågelarter häckar i det aktuella fjällområdet och kan påverkas negativt genom habitatsförluster, barriäreffekter och kollisioner. Likaså innebär de kraftledningar som tillkommer med anledning av etableringen ytterligare kollisionsrisker. Många av fåglarna finns helt intill riksgränsen och har revir som omfattar både svenskt och norskt territorium. Det går också ett icke obetydligt fågelsträck i östvästlig riktning genom detta fjällpass.

Fågellivet på svensk sida är relativt väl inventerat genom Ånnsjöns Fågelstations årliga fjällrutter och myrfågelinventeringar, dock ej helt intill gränsen. Dessutom har tillfälligt besökande fågelskådare rapporterat sina observationer på Artportalen. Bland fågelarterna finns flera som är upptagna på EU:s fågeldirektiv annex 1 och/eller är rödlistade i Sverige, enligt bifogad lista. Vi vill speciellt påpeka att det i gränsområdet finns flera spelplatser för dubbelbeckasin och att västra Jämtlandsfjällen i Storlienområdet är ett kärnområde för arten.

Förutom riskerna för segelflygande rovfåglar och andra arter som flyger i höjd med turbinbladen och riskerar att dödas av dem, så har det visat sig att lågflygande skogshöns, speciellt ripor ofta kolliderar med själva vindkrafttornen. Dalripa är den fågelart som drabbats av flest antal kollisioner i Smöla vindpark i Norge. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/620.pdf

Vi anser att myndigheterna måste sätta stopp för vindkraftutbyggnaden längs riksgränsen mellan Kopperå och Storlien. Området är alltför sårbart både med tanke på det öst-västliga flyttfågelsträcket och de hotade arter som häckar i gränsområdet. Om planerna på vindkraftetablering ändå drivs vidare bör svenska myndigheter och organisationer delta i konsekvensutredningsprocessen. Det bör i så fall genomföras undersökningar av flyttfågelsträcket i området samt inventeringar av gränsområdets häckfågelfauna. Utförliga inventeringar av hotade rovfåglar, bla jaktfalk och kungsörn samt spelplatser för dubbelbeckasin bör genomföras.

För Jämtlands läns ornitologiska förening

Thomas Holmberg
Ordförande